Dissabte 22 de juny de 2024

Condicions d’ús dels espais destinats a les entitats i col·lectius, als regidors i regidores i grups polítics municipals en la publicació “Cunit informa digital”

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email

ENTITATS

 1. La revista Cunit informa digital compta amb un espai fix destinat a donar presència a les entitats de Cunit als mitjans de comunicació, amb l’objectiu de fomentar la seva implicació en el desenvolupament de la vida municipal i que puguin promoure’s, fent sentir la seva veu sobre qui són, què fan, què opinen, i potenciar així l’associacionisme i la iniciativa de les entitats de Cunit com a part indispensable de la vida del poble.
 2. Totes les entitats i col·lectius locals degudament registrats al Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius Locals (RMECL) poden col·laborar i fer ús de la publicació Cunit informa digital, en la qual s’ofereix una secció fixa on poden participar a través de la publicació de les seves notícies, activitat, opinió, i allò que creguin d’interès per a la ciutadania.
 3. L’ús d’aquest espai està subjecte a les condicions següents:
  1. Ha de ser respectuós amb la dignitat de les persones i respectar les lleis, normatives vigents, així com els valors i  llibertats fonamentals  especialment els relatius a la infància, joventut, dones, i els relatius a les  persones desvalgudes, minories, tendències i creences.
  2. Aquest mitjà de participació no podrà ser utilitzat com a espai de difusió o transmissió d’informació, elements o continguts que representin publicitat comercial
  3. L’accés a aquesta secció representa l’acceptació expressa per part de la persona representant de l’entitat i col·lectiu usuari de les condicions d’ús de l’espai destinat a les entitats i col·lectius de la publicació Cunit informa digital.
  4. La periodicitat de publicació és d’1 escrit quinzenal o 2 mensuals com a màxim. Des de l’enviament del text a revisió fins a la seva publicació, en cap cas, s’excedirà el termini de 5 dies hàbils.
  5. Els escrits adreçats no han de superar els 2500 caràcters, inclosos els espais.
  6. Els articles aniran signats amb la denominació de l’entitat i col·lectius, i el nom i cognoms del representant de l’entitat (President/a) i col·lectiu. Els escrits poden acompanyar-se d’imatges.
 4. A cada entitat i col·lectiu se li facilitarà una clau d’accés per a realitzar la introducció  o modificació dels continguts. Les entitats i col·lectius han d’evitar fer ressò a altres de la pròpia clau d’accés. També han de tenir cura de tancar la finestra del navegador sempre que es finalitzi l’edició dels continguts propis, si es comparteix l’ordinador amb altres persones o s’utilitza en llocs públics com biblioteques o d’altres, per tal de garantir que d’altres persones suplantin als usuaris utilitzant les seves contrasenyes i personalitat.
 5. Els continguts i les opinions expressades als articles signats que es publiquin en aquest espai, són obra dels seus autors.  L’Ajuntament de Cunit no comparteix necessàriament les opinions expressades.
 6. L’Ajuntament de Cunit no es fa responsable de la informació que aparegui en aquest espai com tampoc de l’ús per tercers de la informació continguda.
 7. La persona responsable del mitjà revisarà el text abans de la seva publicació per assegurar que no hi ha errors tipogràfics o d’altres i comprovar la seva extensió i el compliment de la resta de condicions establertes.
 8. L’Ajuntament es reserva el dret a no publicar els textos que no compleixin els requisits establerts.

 

REGIDORS I REGIDORES I GRUPS MUNICIPALS

 1. Amb l’objecte de garantir el dret d’accés i participació de tots els regidors i regidores i grups municipals de l’Ajuntament de Cunit, la publicació Cunit Informa digital compta amb una secció d’opinió política i punts de vista sobre la gestió del govern municipal i els assumptes d’interès públic municipal.
 2. Aquest espai serà distribuït de forma igualitària per a tots els grups municipals i regidors i regidores, independentment de la seva representació a l’Ajuntament de Cunit.
 3. L’ús d’aquest espai està subjecte a les condicions següents:
  1. Les intervencions dels grups municipals i dels/ de les regidors i regidores han de basar-se en el respecte mutu. S’evitarà la confrontació personal i caldrà mantenir unes normes bàsiques de conducta i cortesia pública.
  2. No es permetrà  l’accés  quan  es  vulnerin  aquests  principis  i  es  malmeti  l’honor  d’alguna  persona o entitat.
  3. Les informacions dels grups municipals es referiran a la seva activitat en la Corporació i en el municipi i a assumptes d’interès públic municipal. En cap cas es podran destinar els espais reservats a propaganda electoral o a la peticiódel  vot  dels  partits  polítics  o  coalicions    Tampoc  s’hi  podran  incloure  anuncis  publicitaris.
  4. La periodicitat de publicació és d’1 escrit quinzenal o 2 mensuals com a màxim. Des de l’enviament del text a revisió fins a la seva publicació, en cap cas, s’excedirà el termini de 5 dies hàbils.
  5. Els escrits adreçats no han de superar els 2500 caràcters inclosos els espais.
  6. En els articles es publicarà la fotografia  i  el  nom  del  Portaveu  de  cada  Grup  o  bé  del regidor/a que cada grup designi com autor/a de l’article.
  7. La clau d’accés és l’eina per a realitzar qualsevol introducció o modificació dels continguts. Els seus responsables han d’evitar fer ressò a altres de la pròpia clau d’accés,  per tal de garantir la no  suplantació de la seva personalitat.
  8. Correspon als  grups  municipals  i  regidors i regidores  elaborar la informació a incloure en els espais reservats i assumir la responsabilitat  pel  seu  contingut,  amb  total  indemnitat  de  l’Ajuntament.
  9. La persona responsable del mitjà revisarà el text abans de la seva publicació per assegurar que no hi ha errors tipogràfics o d’altres i comprovar la seva extensió i el compliment de la resta de condicions establertes.
 4. L’Ajuntament es reserva el dret a no publicar els textos que no compleixin els requisits establerts.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Skip to content